Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

VOORAFGAANDELIJKE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, facturen,… dewelke tot stand komen tussen Glinster en de Klant. Door het aanvaarden van een offerte of het geven van een opdracht aan Glinster erkent de Klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.. Afhankelijk van de opdracht kan de overeenkomst met Glinster bijzondere voorwaarden bevatten of kan de overeenkomst tussen Glinster en de Klant bijzondere voorwaarden bevatten. Deze algemene voorwaarden vullen steeds de bijzondere voorwaarden aan. Bij tegenstrijdigheden hebben de bepalingen van de bijzondere voorwaarden voorrang. Glinster behoudt het recht om deze algemene voorwaarden ten allen tijde aan te vullen of te wijzigen. De Klant wordt in dat geval in kennis gesteld van de gewijzigde algemene voorwaarden.

Onder Klant wordt het volgende verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Glinster als wederpartij opdracht geeft tot het leveren van goederen of diensten.

 

VOORWERP EN OPDRACHT 

1.1. GLINSTER biedt volgende diensten aan:

Workshops, individuele coaching-sessies en trajecten voor het begeleiden van ouders van minderjarigen en/of de minderjarigen zelf tijdens of na een echtscheiding.

1.2. GLINSTER verklaart aan alle wettelijke en reglementaire bepalingen te hebben voldaan om in staat te zijn en gemachtigd te zijn de aangeboden diensten uit te oefenen.

GLINSTER zal de opdracht uitvoeren in alle vrijheid en onafhankelijkheid, volgens eigen inzicht en naar best vermogen. GLINSTER is niet gebonden aan het bereiken van een vooraf vastgelegd resultaat en heeft enkel een inspanningsverbintenis.

1.3. De Klant erkent uitdrukkelijk alle noodzakelijke en dienstige medewerking te verlenen om GLINSTER toe te laten haar contractuele verplichtingen naar best vermogen na te komen.

De Klant erkent uitdrukkelijk dat de aangeboden diensten op geen enkel moment een vervanging zijn voor eventuele professionele, therapeutische en/of medische hulp.

Alle aangeboden diensten zijn bedoeld om de persoonlijke groei en het welzijn van de Klant te bevorderen; zij zijn niet bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen.
Indien de Klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht innemen van bepaalde medicatie), legt de Klant de uitdrukkelijke toestemming van zijn arts (huisdokter, psycholoog, psychiater, therapeut, …) voor om de aangeboden diensten te mogen volgen.
Vertoont de Klant nalatigheid hieromtrent, dan kan er geenszins beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid vanwege GLINSTER. GLINSTER heeft altijd de mogelijkheid om de Klant de toegang tot eender welke dienst te weigeren.  

1.4. Voor de goede uitvoering van bepaalde diensten is het GLINSTER toegestaan beroep te doen op derden. Het feit dat hierop beroep wordt gedaan dient steeds te gebeuren in samenspraak met de Klant. De Klant wordt geacht in te stemmen met deze samenwerking bij de normale voortzetting van de prestaties door GLINSTER of de derde.

OUDERLIJKE TOESTEMMING

2.1. GLINSTER leeft de richtlijn van de kinderrechtencommissariaat na zoals hieronder beschreven, en zoals gepubliceerd in ‘Therapie voor een kind zonder toestemming van beide ouders?, Brussel, Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen, 2018.

2.2. Indien de minderjarige ten minste 12 jaar oud is of ten minste bekwaam wordt geacht om beslissingen te maken (rekening houdend met zijn leeftijd en maturiteit) is het voldoende dat enkel de minderjarige toestemming geeft om deel te nemen aan de aangeboden diensten van GLINSTER.

Indien de minderjarige jonger is dan 12 jaar of geacht wordt niet voldoende bekwaam te zijn om zelfstandig beslissingen te maken (rekening houdend met zijn leeftijd en maturiteit) en enkel de minderjarige (zonder één van beide ouders) of de minderjarige met slechts één of beide ouders gebruik maakt van de aangeboden diensten, dienen beide ouders toestemming te gegeven alvorens GLINSTER diensten mag leveren. Evenwel, bij de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag en in geval slechts één van beide ouders uitdrukkelijke toestemming geeft, wordt de andere ouder geacht in te stemmen met de dienstverlening als deze laatste ouder zich niet uitdrukkelijk ertegen verzet. Dit uitdrukkelijk verzet dient schriftelijk ter kennis gebracht te worden aan GLINSTER. Een (procedure van) echtscheiding tussen de beide ouders wordt niet geacht een uitdrukkelijk verzet te zijn.

Indien één van beide ouders of een voogd het exclusief ouderlijk gezag heeft, is de enkele toestemming van deze ouder voldoende om de dienstverlening op te starten.

2.3. Indien ouderlijke toestemming vereist is maar niet gegeven wordt om welke reden dan ook en het belang van de minderjarige vereist dat GLINSTER diensten verleent, behoudt GLINSTER zich het recht voor om de nodige en noodzakelijke diensten te leveren onder andere ter voorkoming van een ernstige aantasting van de gezondheid van de minderjarige of in geval van een bedreiging van het leven van de minderjarige. GLINSTER dient evenwel aan te tonen dat al het mogelijke werd gedaan om de toestemming van (één) van beide ouders te verkrijgen. Desgevallend blijft artikel 6 van de huidige Overeenkomst van toepassing.

DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. De duurtijd van de Overeenkomst komt overeen met de duurtijd van het gevolgde traject, de gevolgde workshop of de afgesproken individuele coaching-sessies.

4.2. De Overeenkomst wordt automatisch beëindigd bij afloop of vervroegde stopzetting van de diensten door de Klant of GLINSTER.

4.3. Indien de diensten afgelopen zijn of vervroegd worden stopgezet en naderhand weer worden opgestart of verdergezet dient  een nieuwe Overeenkomst te worden ondertekend tussen Partijen.

TARIEVEN 

5.1. De tarieven van GLINSTER zijn inclusief BTW en elke andere heffing die van overheidswege kan worden opgelegd.

5.2. De tarieven worden de Klant ter kennis gebracht tijdens het verkennend gesprek. De toepasselijke prijzen zijn diegenen die gelden op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst tussen GLINSTER en de Klant.

5.3. GLINSTER heeft het recht de tarieven voor de toekomst te wijzigen. Indien de Klant niet akkoord gaat met de wijziging, is zij gerechtigd om binnen de 7 kalenderdagen na de kennisgeving ervan de Overeenkomst te beëindigen en dit door schriftelijke kennisgeving van de wil tot beëindiging aan GLINSTER.

FACTURATIE

6.1. Behoudens andersluidend beding of vervaldatum vermeld op de factuur, zijn de facturen uitgaande van GLINSTER als volgt betaalbaar:

Trajecten en workshops: De factuur wordt aan de Klant bezorgd bij bevestiging van diens inschrijving. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum en ieder geval vóór aanvang van het traject of de workshop.

6.2. Bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn voor de aanvang van de workshop of het traject, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met verwijlintresten gelijk aan de wettelijke interestvoet, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 10 EUR. Heeft de Klant recht op een (terug)betaling van GLINSTER, dan heeft de Klant tevens recht op de betaling van interesten aan de wettelijke interestvoet vanaf de 15e kalenderdag alsook een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 10 EUR.

In zoverre de Klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van GLINSTER te voldoen, behoudt GLINSTER zich het recht voor alle andere deelnames door de Klant aan de door GLINSTER aangeboden diensten op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten.

Elke niet-betaling van een factuur na het vervallen van de vervaldatum brengt de opeisbaarheid mee van alle andere facturen ten laste van de dezelfde schuldenaar.

Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden. De te maken invorderingskosten, ontstaan door de betalingsachterstand, alsmede de kosten en wettelijke intresten die hieruit voortvloeien, zullen volledig voor rekening van de Klant zijn.

Bij gebreke aan ontvangst van betaling voor aanvang van het traject of de workshop, kan de Klant niet deelnemen aan het traject of de workshop. GLINSTER is in dat geval dan ook gerechtigd om de toegang van de Klant tot de workshop of het traject te weigeren.

6.3. Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven te worden gericht aan GLINSTER.

6.4. In geval de diensten van GLINSTER geleverd zullen worden aan een minderjarige, zijn de ouders of voogd hoofdelijk en in solidum gehouden tot tijdige betaling van de factuur.

ANNULERING DOOR DE KLANT

7.1. Behoudens andersluidend akkoord, is de volgende regeling en facturatie van toepassing bij annulering of wijziging van de prestaties door de Klant:

Indien de Klant tijdens de uitvoering van één of meerdere aangeboden diensten beslist om te stoppen, blijft het volledige bedrag van deze dienst(en) verschuldigd.

Ingeval van annulatie van één of meerdere trajecten of workshops, 3 weken voor de aanvang van deze dienst of diensten, dient de Klant 50% van het bedrag/de factuur te voldoen. Annuleert de Klant minder dan een week op voorhand, dan blijft het volledige bedrag van de dienst(en) verschuldigd.

7.2. Een annulering gebeurt per email op het mailadres info@glinster.co

 ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN - OVERMACHT

8.1. Indien GLINSTER geconfronteerd wordt met onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden of wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze de Klant daar zo snel als mogelijk en schriftelijk van op de hoogte brengen.

8.2. In het kader van het contract tussen partijen wordt bovenop wat gewoonlijk door de rechtspraak van de Belgische rechtbanken en hoven in aanmerking wordt genomen eveneens als overmacht beschouwd: iedere gebeurtenis die onafhankelijk is van de uitdrukkelijke wil van de betrokkene en die de normale uitvoering van het contract verhindert, waaronder met name (niet limitatief): ziekte of ongeval (van zichzelf of van een naaste), overlijden van een naaste, annulatie van de gehuurde locatie (indien van toepassing), uitzonderlijke weersomstandigheden, totale of gedeeltelijke stakingen, epidemieën, , aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, diefstal, blokkering van het computer- of telecommunicatiesysteem. 

8.3. Volgende bepalingen zijn van toepassing:

In geval van overmacht, onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden kan GLINSTER de diensten annuleren, de datum/data of de locatie wijzigen. GLINSTER kan in dat geval niet aansprakelijk gesteld worden voor annulering, vertraging of gebreken in de uitvoering van de diensten.

Individuele coaching-sessies kunnen wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht verplaats worden naar een andere datum en of locatie. De dienstverlening wordt dan opgeschort tot en wordt terug aangevangen op het ogenblik dat dit weer mogelijk wordt.

De uitvoering van de Overeenkomst wordt opgeschort tijdens de periode waarin de overmacht, onvoorzienbare of niet te vermijden omstandigheden voortduren. Indien deze overmacht, onvoorzienbare of niet te vermijden omstandigheden blijven bestaan gedurende meer dan een maand kunnen Partijen de Overeenkomst schriftelijk beëindigen.

8.4. Bij overmacht van Glinster waarbij de workshop of het traject geannuleerd wordt, wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.

8.5. Bij onvoldoende inschrijvingen voor een groepstraject voor ouders of kinderen (minder dan 3), wordt het groepstraject omgezet naar een individueel traject. Dit zijn 3 individuele sessies voor het groepstraject voor ouders en 2 individuele sessies voor de groepsreeks voor kinderen.

AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARINGEN EN UITSLUITING EN

9.1. De prestaties worden door GLINSTER – of door de door haar aangestelde derde – uitgevoerd in totale professionele onafhankelijkheid en naar best inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (inspanningsverbintenis). GLINSTER geeft geen garantie op de oplossing of het resultaat en draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verschafte informatie, de verstrekte adviezen en de resultaten van haar prestaties in hoofde van de Klant.

De Klant zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. GLINSTER is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van GLINSTER.

9.2. Vergoeding aan de Klant kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding die voorzien wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van GLINSTER. Voor lichamelijke- en psychische klachten van de Klant, raadt GLINSTER aan altijd contact op te nemen met de huisarts van de Klant.

9.3. In ieder geval is de aansprakelijkheid van GLINSTER beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

KLACHTEN

Eventuele klachten over de door GLINSTER aangeboden diensten dienen per aangetekend schrijven te worden gemeld ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na de geleverde dienst.

De Klant dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien.
De schadevergoeding beperkt zich steeds tot de dekkende vergoeding die voorzien wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van GLINSTER.

 VERTROUWELIJKHEID INFORMATIE – PRIVACY

11.1. GLINSTER zal alle informatie die zij m.b.t. de Klant ontvangt tijdens de dienstverlening beschouwen als vertrouwelijke informatie. GLINSTER zal deze vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken in het kader van de dienstverlening.

11.2. Indien GLINSTER samenwerkt met een derde (o.a. maar niet limitatief opgesomd: een andere coach of een rechtbank) zal ze deze derde er eveneens op wijzen de vertrouwelijke informatie m.b.t. de Klant, verkregen in het kader van de dienstverlening, te beschouwen als vertrouwelijk en uitsluitend gebruiken in het kader van de dienstverlening en/of wettelijke opdracht. Deze informatie wordt enkel overgedragen in het kader van het gedeeld beroepsgeheim.

GLINSTER is gerechtigd om de noodzakelijke vertrouwelijke informatie over te dragen – in het kader van een gedeeld beroepsgeheim – aan een derde voor zover:

  • de informatieoverdracht noodzakelijk is;
  • de informatieoverdracht in het belang van de Klant is;
  • de derde ook gehouden is tot het beroepsgeheim;
  • en de derde in dezelfde context als die van GLINSTER optreedt.

GLINSTER dient de Klant vooraf te informeren over dit gedeeld beroepsgeheim.

11.3. De verkregen vertrouwelijke informatie zal noch door GLINSTER, noch door een eventuele derde – die informatie verkreeg in het kader van het gedeeld beroepsgeheim – openbaar gemaakt worden of aan andere derde ter kennis worden gebracht. Beide zullen ook de nodige maatregelen nemen om verspreiding van de vertrouwelijke informatie te voorkomen.

11.4. De verplichting tot vertrouwelijkheid geldt niet voor informatie die:

  • algemeen bekend is en behoort tot het publiek domein;
  • op rechtmatige wijze werd verkregen van derden;
  • op totaal onafhankelijke wijze door een partij werd ontwikkeld.

11.5. GLINSTER is gehouden tot bovenstaande vertrouwelijkheidsplicht zowel tijdens de duur van de Overeenkomst als na afloop hiervan.

11.6. GLINSTER mag ten aanzien van de ouder(s) die niet betrokken is/zijn bij de dienstverlening enkel die informatie verschaffen die strikt noodzakelijk is voor de ouders in de uitoefening van hun ouderlijk gezag.

Indien de Klant een minderjarige betreft die ten minste 12 jaar oud is of voldoende bekwaam geacht wordt om zelfstandig beslissingen te nemen (rekening houdende met zijn leeftijd en maturiteit), mag GLINSTER geen vertrouwelijke informatie verschaffen aan de ouders van de minderjarige. Het betreft vertrouwelijke informatie die van de minderjarige verkregen werd in het kader van de dienstverlening. Indien één of beide ouders samen met de minderjarige gelijktijdig en gezamenlijk gebruik maken van de dienstverlening geldt deze geheimhoudingsplicht niet ten aanzien van de ouder of ouders die deelnemen.

11.7. GLINSTER respecteert uw privacy en alle regelgeving omtrent privacy. U kan onze privacy- en cookieverklaring terugvinden op de website www.glinster.co

(INTELLECTUELE) EIGENDOMSRECHTEN

GLINSTER blijft ten allen tijde en niettegenstaande betaling van de overeengekomen vergoeding eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten, zoals onder meer beschreven in boek XI van het Wetboek Economisch Recht, op alle door GLINSTER gerealiseerde werken. Reproductie, exploitatie, openbaarmaking en/of het aanbrengen van wijzigingen is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van GLINSTER. De Klant die de werken verkrijgt of er kennis van neemt in het kader van de uitvoering van de dienstverlening door GLINSTER, verbindt zich ertoe de naam van GLINSTER uitdrukkelijk te vermelden bij elke vorm van niet-commerciële reproductie. Tevens is de Klant verantwoordelijk voor reproducties door derden die de werken via de Klant verkregen hebben. 

NIETIGHEDEN – VERVAL VAN RECHT

12.1. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Overeenkomst en meer algemeen van de bepalingen die de rechtsverhouding tussen partijen regelen, zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

12.2. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door GLINSTER houdt geenszins een afstand van recht in.

 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE INSTANTIES

13.1. Deze Overeenkomst en de globale rechtsverhouding tussen GLINSTER en de Klant worden beheerst door het Belgische recht.

13.2. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen GLINSTER en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x